ondersteuning projecten

Sinds 1997 is het LiSS het Limburgs aanspreekpunt voor lokale besturen en andere organisaties die vragen hebben over het fenomeen rondhangen. Het LiSS biedt hen ondersteuning op verschillende manieren:
 
1. Advies beleid en begeleiding 'veldwerker rondhangende jongeren'

Advies bij het opmaken van een beleid waarbij het LiSS werkt aan:
1. een gedeelde visie over rondhangen met alle betrokken actoren;
2. het in kaart brengen van de leefwereld en behoeften van deze groep jongeren.

Op welke manier kan een organisatie samenwerken met het LiSS?
Het LiSS heeft een adviserende rol. We stellen een brede stuurgroep samen die vorm geeft aan een beleid voor en met rondhangende jongeren. We voorzien hiervoor een 5-tal vergaderingen en een 5-tal samenkomsten met een voorbereidend comité.
Het LiSS werkt hierbij zowel pro- als re-actief; m.a.w. ondersteunend en begeleidend vanuit een jeugdwerkvisie en strategisch in situaties van overlast. Een positieve en gezamenlijke aanpak die op lange termijn ook effect heeft op overlast.

Een lokaal bestuur (bijv. jeugddienst) of andere initiatiefnemer zet een personeelskracht in (of wil dit doen) om op straat te werken met rondhangende jongeren. Door ‘outreachend’ en buiten de comfortzone van een bureau te werken, legt een veldwerker contacten met de doelgroep. Deze specifieke werkmethode vraagt een intensieve begeleiding en ondersteuning.
 
Om de veldwerker voldoende handvaten te geven om op straat te functioneren, biedt het LiSS volgende ondersteuning:

* werkbespreking: 2-maandelijks, in het begin kan de frequentie hoger liggen;

* intervisie: 2-maandelijks, de veldwerker is lid van een intervisie groep. Mogelijke onderwerpen tijdens deze overlegmomenten zijn uitwisselen van straatervaringen, projecten rondhangende jongeren,...met een aantal keer per jaar vorming rond een inhoudelijk thema;

* excursie: het LiSS organiseert 1 à 2 maal per jaar een uitstap naar een stad/gemeente met een vernieuwend beleid naar jongeren in de publieke ruimte;

* groot team: 2 keer per jaar organiseert het LiSS een groot team met de collega's van het straathoekwerk met een gastspreker;

* voorbereiding stuurgroep: het LiSS bereidt de agenda van de stuurgroep voor met de jongerenwerker en zetelt mee in de stuurgroep rondhangende jongeren met diverse diensten en organisaties.
 
Kostprijs
€ 1.200 op jaarbasis voor de begeleiding van één veldwerker voor 1 jaar en een adviesfunctie beleid rondhangen.

2. Veldonderzoek 

In 2010 ontwikkelde het LiSS een draaiboek als instrument om je gemeente of stad door te lichten wat betreft het thema rondhangen. Op deze manier krijg je een volledig en recent beeld van deze groep jongeren in een lokale context. Daarnaast duidt het ook de betrokkenheid van relevante actoren en diensten. Op basis hiervan kan een beleid rond het thema vorm krijgen en kan je aanbevelingen doen naar beleidsmakers.

Het LiSS kan dit onderzoek uitvoeren gedurende een korte, intensieve periode a.d.h.v. volgende acties:
• bevraging van betrokken actoren;
• cijfermateriaal verzamelen over jongeren (die rondhangen) en in een overzicht gieten;
• in kaart brengen van organisaties die met jongeren actief zijn;
• door middel van veldwerk een inventaris opmaken van wat leeft bij rondhangende jongeren.

Het resultaat is een overzichtelijk uitgewerkt rapport, aangevuld met adviezen voor het lokale beleid.
 
Kostprijs
€ 3000 
Inhoud: 25u veldwerk, 20u contact met het netwerk, 10u verwerking van de informatie en overheadkosten.