Ondersteuning projecten

Het Limburgs steunpunt richt zich naar organisaties, lokale overheden die straathoekwerk organiseren of daartoe de intentie hebben. Het LiSS is op vier niveaus actief rond het straathoekwerk:

1. Voorbereiden van een straathoekwerkproject
In overleg met de initiatiefnemer maakt het LiSS een analyse van het werkgebied en doelgroepen om na te gaan of straathoekwerk is aangewezen. Vervolgens bakenen we de doelgroep af, bepalen we de doelstellingen en geeft LiSS advies in de aanwerving.

2. Begeleiding, ondersteuning van de straathoekwerker
Gezien de straathoekwerker zich alleen op het terrein van de doelgroep bevindt, is een intensieve begeleiding onontbeerlijk. Dit gebeurt op verschillende manieren: de werker heeft regelmatig een supervisiegesprek met de coördinator van het LiSS. De inhoudelijke sturing (formuleren en uitvoeren werkopdrachten) gebeurt door de de initiatiefnemer zelf, conform de overeenkomst.
Daarnaast is er wekelijks een teamvergadering met informatie, vorming en ervaringsuitwisseling. Tenslotte beschikt iedere straathoekwerker over een registratieprogramma waarbij hij per gast de contacten en acties/gesprekken bijhoudt.

3. Advies aan de initiatiefnemers straathoekwerk
Het LiSS sluit een overeenkomst met de organisatie of lokale overheid die straathoekwerk organiseert. Deze laatste wil - binnen de visie van het straathoekwerk - een aantal doelstellingen verwezenlijken ten aanzien van kwetsbare groepen.
Door middel van een aantal acties geeft LiSS advies rond de voortgang in het project: registratiegegevens, advies in de lokale stuurgroep, advies bij het functioneren van de werker, evaluatie van het project.

4. Signaalfunctie
Het gegeven van maatschappelijke kwetsbaarheid speelt zich af tussen 'de gasten' en de maatschappelijke voorzieningen (OCMW, jeugdhuis, gemeentelijke diensten, werkwinkel,...). Het straathoekwerk heeft als taak om te bemiddelen tussen deze partijen. Daarnaast signaleert het straathoekwerk voorzieningen en beleid als de doelgroep structureel niet kan genieten van het aanbod.

Kostprijs
Deze 4 functies vormen bij voorkeur één geheel en het LiSS vraagt hiervoor één forfaitair bedrag. Door zich aan te sluiten bij het LiSS is de aanvrager ook automatisch lid van de koepelvereniging van straathoekwerkprojecten VLASTROV (Vlaams Straathoekwerk Overleg, dat valt onder het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk) en geniet hij van een aantal voordelen rond vorming, registratie,…

Kostprijs begeleiding:  € 3.500 per jaar

Andere vormen van ondersteuning zijn mogelijk. Neem hier voor contact op met het LiSS.
 

Welkom  |  Straathoekwerk  |  Gemeenten  |  Aanbod  |  Vacatures  |  Links  |  Contact
E-mail