Ons aanbod

Het LiSS ondersteunt organisaties en lokale overheden die straathoekwerk organiseren of daartoe de intentie hebben.


1. Voorbereiden van een straathoekwerkproject
Samen met de initiatiefnemer maakt het LiSS een analyse van het werkgebied en doelgroepen om na te gaan of straathoekwerk is aangewezen. Vervolgens bakenen we de doelgroep af, bepalen we de doelstellingen en geeft LiSS advies in de aanwerving.

2. Begeleiding, ondersteuning van de straathoekwerker
Gezien de straathoekwerker alleen de straat opgaat en in de leefwereld van de doelgroep treedt, biedt LiSS een intensieve begeleiding. Dit gebeurt op verschillende manieren: 

  • een individueel supervisiegesprek met de coördinator van het LiSS. De frequentie gebeurt op basis van noden en vragen van de werker en varieert van wekelijks in de aanvangsfase tot minimaal 6wekelijks voor ervaren werkers. 
  • een wekelijkse teamvergadering voor alle Limburgse straathoekwerkers (informatie, vorming en intervisie).
  • een registratieprogramma voor de werkcontacten.
  • een vormingsaanbod in samenwerking met de Vlaamse koepel straathoekwerk (Vlastrov - SAM).

 

3. Advies aan de initiatiefnemers straathoekwerk
Het LiSS sluit een overeenkomst met de organisatie of lokale overheid die straathoekwerk organiseert. Deze overeenkomst bevat - binnen de visie van het straathoekwerk - de doelstellingen van het concrete project, de rol van het LiSS en de initiatiefnemer in het verwezenlijken van de opdracht. Het LiSS bewaakt mee de voortgang van het project: registratiegegevens, advies in de lokale stuurgroep, advies bij het functioneren van de werker, evaluatie van het project.

4. Signaalfunctie
Het gegeven van maatschappelijke kwetsbaarheid speelt zich af tussen 'de gasten' en de maatschappelijke voorzieningen (OCMW, jeugdhuis, gemeentelijke diensten, werkwinkel,...). Het straathoekwerk is een brugfunctie tussen deze partijen. Daarnaast signaleert het straathoekwerk aan voorzieningen en beleid als de doelgroep structureel niet kan genieten van het aanbod of wordt achtergesteld.

Kostprijs
Deze 4 functies vormen bij voorkeur één geheel en het LiSS vraagt hiervoor één forfaitair bedrag. Door zich aan te sluiten bij het LiSS is de aanvrager ook automatisch lid van de Vlaamse koepel straathoekwerk (VLASTROV onderdeel van SAM , Steunpunt Mens en Samenleving) en geniet hij van een aantal voordelen rond vorming, registratie,…

Kostprijs begeleiding:  € 3.500 per jaar

Andere vormen van ondersteuning zijn mogelijk. Neem hier voor contact op met ons.